โครงการสนับสนุนปชช.ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมดิจิตอลทีวี

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณา วาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้
13-57