ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.1 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1710 – 1722.5 MHz และ 1748 – 1760.5 MHz/1843 – 1855.5 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecomunication – IMT) ย่านความถี่ 1710 – 1785/1805-1880 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0594_58----------.14--------------5.1