ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2)

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0551_58----------.13.58--------------5.3