รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.12 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่าง ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. … กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นต่อวาระนี้ในหลายประเด็น จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0547_58----------.13.58--------------4.12