รายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดมาตรการเฉพาะในการกำกับดูแล

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพของการแข่งขันของตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดมาตรการเฉพาะในการกำกับดูแล กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0547_58----------.13.58--------------3.34.6