ความเห็น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ต่อ ร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ เสนอต่อสำนักเลขาธิการ ครม.

comment1
ในการประชุม กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2558 ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือ ร่าง พรบ. กสทช. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ยืนยันร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวกลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 10 ก.ค.นั้น นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความเห็นต่อการแก้ไขร่าง พรบ. ฉบับนี้

------------------------------------.-------------------------------------.---------------5-58-10-07-58