รายงานความคืบหน้าในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการเยียวยาฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.18 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0475_58----------.12--------------4.18----------