การยกเลิกและรับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.6 เรื่อง การยกเลิกและรับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ตามข้อ 41 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลังเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0471_58----------.12--------------4.6