สงวนความเห็นต่อรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2558 กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทรูโกรทที่รายงานการประชุมไม่ตรงกับการลงมติจริง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 วาระที่ 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2558 ซึ่งร่างรายงานการประชุมโดยเฉพาะระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนั้น ปรากฏว่าไม่ตรงกับการลงมติจริง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไข ซึ่งได้อ่านถ้อยคำตามที่ได้ถอดคำจากรายงานการประชุมแบบบันทึกเสียงในส่วนการสรุปมติตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ให้ที่ประชุมรับฟังด้วย รายละเอียดของการสงวนความเห็นวาระดังกล่าวมีดังนี้

------1003.10.0458_58----------.11.58--------------2.2----------