ร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.3 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0452_58----------.11.58--------------4.3