ขอแก้ไขประกาศเรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.23 เรื่อง เสนอขอแก้ไขขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0436_58--------------10.58--------------4.23----------