ยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล่น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.10 เรื่อง การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นและสงวนสัญญาณเรียกขานไว้เฉพาะบุคคลตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0433_58--------------10.58--------------4.10