ไทยคม ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.8 เรื่อง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0405_58----------.9.58--------------4.8