ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2558 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.2 เรื่องรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0406_58----------.9.58--------------4.2