ร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ฉบับ2 พ.ศ. …

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 10/57 วันที่ 17 มี.ค.57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ได้สงวนความเห็นวาระที่ 4.12 เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ภายหลังการรับฟังความเห็นสาธารณะ รายละเอียด ดังนี้
10-57