รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจำปี 2557

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 21 เมษายน 2558 วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจำปี 2557 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0307_58-4.3