ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน (เรื่องต่อเนื่อง)

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 วาระที่ 4.11 เรื่อง การทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช. (เรื่องต่อเนื่อง) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0305_58-4.11

ขณะที่ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2558 ในวาระเดียวกันนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้เคยลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากตามลิงค์นี้ https://nbtcrights.com/dissidence/4985