แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.23 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม คือ

------1003.10.0265_58-4.23