เรื่องร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.21 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการพิจารณาวาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม คือ

reserve-6-58_4.21----------------------2G-3G