เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.19 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีนี้ กสทช.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก กล่าวคือ

reserve-6-58_4.19-------.---------_---------------_