พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสวย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.9 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย โดยที่ประชุมมีมติให้นำร่างดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งวาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม คือ

------1003.10.0260_58-4.9