การตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 วาระที่ 3.3 เรื่องการตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกรณีนี้ สตง. มีหนังสือลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 แจ้ง กทค. และสำนักงาน กสทช. ให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสามค่าย คือ โอนย้ายผู้ใช้บริการจากบริษัทในเครือที่ให้บริการ 2G ไปยัง 3G คือจาก AIS ไป AWN, DTAC ไป DTN และ TRUE ไป Real Move โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้แสดงเจตนาขอโอนย้ายตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ให้บริการระบบ 2G ทั้งสามค่ายเป็นคู่สัญญาร่วมการงานกับ TOT และ CAT ที่เป็นหน่วยงานรัฐ ดังนั้นการโอนย้ายลักษณะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งรายได้สัญญาที่ TOT และ CAT ควรได้รับ และอาจทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก โดย สตง. ระบุให้สำนักงาน กสทช. ตอบกลับเรื่องนี้ภายใน 60 วัน อย่างไรก็ดี กรณีปัญหาดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุมเท่านั้น โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0259_58-3.3