การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท คอมมิวนิคเอท จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท คอมมิวนิคเอท จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม คือ

------1003.10.0301_58-4.1