ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 วาระที่ 5.3 เรื่องการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของ สำนักงาน กสทช. โดยวาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ดังนี้

------1003.10.0222_58-5.3