สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.10 เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จานวน 2 ฉบับ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0221_58-4.10