คำขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.7 เรื่องคำขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด และ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังนี้

------1003.10.0220_58-4.7