ร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.4 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม โดยเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0219_58-4.4