พิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก โดยขอเปิดเผยความเห็นดังนี้

------1003.10.0209_58----------.4.5