การปรับปรุงแก้ไขประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.1 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก โดยสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0204_58----------.4.1