การทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.11 เรื่องการทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช. นั้น กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม คือ

------1003.10.0165_58--------------4.14