เรื่องร้องเรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร์ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาดโดยไม่ได้ใช้บริการ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.9 เรื่องร้องเรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร์ จำกัด ร้องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาดโดยไม่ได้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก คือ

---------.3-58_4.9