บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศและบริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Lease Circuit : IPLC) และบริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International IP-VPN) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก คือ

------1003.10.0137_58-------------4.1