คำร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินและขอให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินในอัตราอิงต้นทุน (cost-based basic) ระหว่าง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง คำร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินและขอให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิลโทรคมนาคมใต้ดินในอัตราอิงต้นทุน (cost-based basic) ระหว่าง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม กล่าวคือ

------1003.10.0099_58-----------------------4.10