บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ครั้งที่ 2

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขยายเวลาการเปิดให้บริการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ 30 กันยายน 2557 ครบกาหนดในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยต้องส่งรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อสำนักงาน กสทช. ทุกเดือน อย่างไรก็ตาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา แสดงความเห็นและลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมากในที่ประชุม กล่าวคือ

------1003.10.0081_58-4.5