แบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวิลด์ เน็ต แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มกราคม 2558 วาระที่ 4.4 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เวิลด์ เน็ต แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบแบบสัญญาดังกล่าว ส่วน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นและลงมติแตกต่างกับมติที่ประชุมเสียงข้างมากโดยไม่เห็นชอบกับข้อสัญญาในบางประเด็น กล่าวคือ

------1003.10.0080_58-4.4----