บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ประจำที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วาระที่ 4.5 เรื่อง บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. จำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ 1) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง หมดอายุวันที่ 19 พ.ค. 2559 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าโดยตรงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการรายอื่น และ 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมดอายุวันที่ 18 ธ.ค. 2570 เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม ได้แก่ บริการโครงข่ายโทรคมนาคมทางสาย บริการโครงข่ายคลื่นความถี่ บริการพหุสื่อความเร็วสูง และบริการแพ็กเก็จสวิชท์ โดยวาระนี้บริษัทได้ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งที่ประชุม กทค. มีมติอนุญาตให้สามารถเพิ่มบริการดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาอนุญาตเท่ากับอายุใบอนุญาตเดิม นั่นคือสิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. 2570

อย่างไรก็ตาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก โดยมีความเห็นไม่อนุญาตให้บริษัทแอมเน็กซ์ฯ เพิ่มบริการโทรศัพท์ประจำที่ เนื่องจากบริษัทแอมเน็กซ์ฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 99 ของหุ้นทั้งหมด) คือ บมจ. ทีทีแอนด์ที ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานจาก บมจ. ทีโอที ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โดยมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนตามแผนการลงทุนจำนวน 110 ล้านบาทนั้น บริษัทแอมเน็กซ์ฯ จะนำมาจาก บมจ. ทีทีแอนด์ที จำนวน 40 ล้านบาท อีกทั้งเป็นพื้นที่การให้บริการที่ทับซ้อนกับสัญญาร่วมการงานระหว่าง บมจ. ทีทีแอนด์ที แบ บมจ. ทีโอที ดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้นหากอนุญาตให้บริษัทแอมเน็กซ์เพิ่มบริการตามที่ร้องขอ ย่อมมีลักษณะกระทำการอันเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม คือ การอุดหนุนการบริการ และพฤติการณ์ถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม อันขัดต่อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิทธิตามสัญญาสัมปทานที่มีกับ บมจ. ทีโอที อีกด้วย

------1003.10.0060_58-4.5