ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการฯสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ในการยื่นขอใบอนุญาตใหม่กรณีใบเดิมสิ้นสุดลง

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 57 กสทช.สุภิญญาได้ลงมติและสงวนความเห็นในการพิจารณา วาระ 4.5 เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จึงขอเปิดเผยมติและความเห็น ดังนี้
3-57