การขอขยายระยะเวลาเริ่มให้บริการของบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วาระที่ 4.8 เรื่องบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนประกอบกิจการธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข้อเท็จจริงกรณีนี้มีอยู่ว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจากสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซึ่งตามประกาศเรื่องเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตฯ กำหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มให้บริการภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามแผนการให้บริการและแผนการลงทุน และต้องรายงานผลการดำเนินการทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจำเป็นต้องขอขยายกำหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และกำหนดระยะเวลาที่ต้องการขอขยายต่อคณะกรรมการก่อนกำหนดเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการสิ้นสุดลง” ปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดให้บริการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการแจ้งเหตุจำเป็นและขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการมาเป็นระยะๆ โดยครั้งหลังสุดได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 360 วัน ซึ่งต่อมาในภายหลัง บริษัทได้แจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบว่า ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 และเสร็จสิ้นการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการจัดทำวาระเสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้บริษัทสามารถขยายระยะการเริ่มให้บริการออกไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ กทค. มีมติอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมการเริ่มให้บริการ

ในวาระนี้ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นเพิ่มเติมที่แตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็น กล่าวคือ เห็นชอบอนุญาตให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาเริ่มให้บริการออกไปได้อีก เพื่อให้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเตรียมการ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระยะที่ขยายออกไปนั้น มีความเห็นว่า หากอนุญาตให้ถึง 6 เดือน โดยนับจากวันที่ กทค. มีมติในวันที่ประชุม ก็จะส่งผลเป็นการขยายเวลาให้รวมแล้วกว่า 7 เดือน ทั้งที่เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตตามประกาศกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มให้บริการภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กสทช. ประวิทย์ จึงเห็นควร “อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีกเพียงสามเดือน นับแต่วันที่ กทค. มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว”

นอกจากนี้ กสทช. ประวิทย์ เสนอแนะสำนักงาน กสทช. ว่า ควรศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่า ในเรื่องการจดทะเบียนของธุรกิจต่างด้าวนั้นมีขั้นตอนอย่างไร หากไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตการประกอบกิจการก่อน ก็อาจปรับเงื่อนไขให้ผู้ขอรับอนุญาตกับ กสทช. ต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ กสทช. นั้น มีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดให้บริการไว้ชัดเจน หากภายหลังอนุญาตแล้วจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่ไม่อาจคาดประมาณระยะเวลาได้ ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ร่ำไป ดังนั้นจึงควรให้ผ่านขั้นตอนเหล่านั้นก่อนการขออนุญาต

------1003.10.0068_58-4.8