ลงทะเบียนซิมการ์ดสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ Pre-paid

simmxxx1
ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 วาระที่ 4.21 เรื่องการลงทะเบียนซิมการ์ดสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า หรือในระบบ Pre-paid สำนักงาน กสทช. ได้เสนอร่างแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ให้ที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม โดยระบุว่า เห็นด้วยในหลักการเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อให้ทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ ใครเป็นผู้ใช้บริการ แต่มีความเห็นว่าในการดำเนินการ ควรเน้นการดำเนินการในเชิงระบบ กล่าวคือ เมื่อผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลไว้ทุกราย ไม่ควรเน้นการดำเนินการในภายหลัง และไม่เห็นด้วยหากจะอนุญาตให้มีการมอบอำนาจเพื่อจดทะเบียนแทนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ใช้บริการรายใหม่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด เว้นแต่การมอบอำนาจในกรณีมีข้อยกเว้น ซึ่งย่อมทำได้ตามหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปที่ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน

สำหรับกรณีที่กำหนดให้ผู้ให้บริการรายงานข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย 1) หมายเลขโทรศัพท์ 2) หมายเลขบัตรประชาชน 3) ชื่อสถานที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย จ่ายแจก หรือกระจายหมายเลข 4) วันที่ลงทะเบียน ให้ กสทช. ทราบนั้น กสทช. ประวิทย์ เห็นว่า ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ กสทช. ต้องมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ จึงไม่ควรสร้างภาระที่ไม่จำเป็นนี้ขึ้น ประกอบกับข้อมูลดังกล่าวนั้นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากดำเนินการโดยไม่มีฐานอำนาจตามกฎหมายก็อาจเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบได้

นอกจากนี้ กสทช. เห็นเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กสทช. ควรศึกษาถึงวิธีการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถจำแนกได้ว่า เลขหมายใดใช้งานโดยเด็ก/เยาวชน คนพิการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองกลุ่มคนดังกล่าวต่อไปด้วย

------1003.10.0067_58-4.21