ร่างหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป,การมอบอำนาจของกสทช.ให้กสท.และกทค. ออกระเบียบและประกาศ,รายงานผลการดำเนินงานของกทค.,พิจารณากำหนดนโยบายต่อ Draft of the future ITRs

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2555  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมและขอสงวนความคิดเห็นในหลายวาระ   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

------------.--------------------------------
------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------