ร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

--------------------------------------7-2555