ร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 40/2556 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ในวาระที่ 4.16 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ขอเปิดเผยความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------------------------------.---------------------------------------------1