ร่างหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้เพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม,สรุปผลการรับฟังความคิดต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 5.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  และวาระที่ 5.7  เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบธุรกิจ พ.ศ. ….    จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้าน  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  มีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวาระที่ 6.1 จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-------------------------------------4-2556

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่