แนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับ กสทช.

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2555  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ขอเปิดเผยความคิดเห็นต่อวาระที่ 5.15  เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมสำหรับ กสทช. ซึ่งมีรายระอียดดังนี้

---------------------------------------_12_2555