เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงฯ,ร่างหลักเกณฑ์การทำรายงานประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแลของ กสทช.

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2555  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมในวาระ  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

16-2555