ร่าง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 วาระที่ 5.13 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม และมีความเห็นต่างในวาระการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---------_-------------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------_------------_------------------------_-------------------