ร่างประกาศกสทช.การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการฯ ,ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม ในวาระที่ 5.10 การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ วาระที่ 5.11 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่