ขยายเวลาจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน(USO),แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสขอรับการจัดสรรเลขหมายพิเศษเพิ่ม ,กสทขอขยายเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนความถี่ 800 MHZ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 35/2555  วันที่ 25 กันยายน 2555 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก และมีข้อสังเกตต่อหลายวาระ  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

35_2555__47