แก้ไขร่างเนื้อหาของรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม โดยกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ขอให้มีการแก้ไขร่างเนื้อหาของรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4_2557_------------_2