บจ.เรียลฟิวเจอร์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุมในวาระที่ 5.2 เรื่อง บจ. เรียล ฟิวเจอร์  ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__52